• Category Archives Kopy – keri
 • No Title

  Posted on by Marta

  Kopy – geri

  Kopy (keri) jsou zvláštností v karate a zahrnují variace, které v ostatních bojových uměních a sportech chybí. Jsou-li dostatečně zvládnuty, mohou mít techniky kopů silnější účinek než techniky útoků rukama, ale mistrovské zvládnutí kopů vyžaduje mnoho času a úsilí.

  Rovnováha při kopech je faktorem prvořadého významu, neboť tělesná hmotnost spočívá pouze na jedné dolní končetině, ale i   na nutnosti vyrovnat se s relativní silou v momentu nárazu kopající nohy. Pro udržení rovnováhy za těchto okolností je proto naprosto nutné, aby chodidlo nosné nohy spočívalo celou plochou na podlaze a aby kotník byl dostatečně zpevněn. Při provádění kopu musíme cítit, jak se do kopu vkládá síla z celého těla. Je třeba plně využít síly z pohybu kyčlí, přitom se však kopající noha musí rychle stáhnout, abychom byli včas připraveni k další technice. Jinak by nám hrozilo nebezpečí, že protivník tuto nohu výrazně odkloní nebo i uchopí.

  Síla kopu závisí na délce dráhy kopu a na pružné síle, jež je vyvinuta pohybem v koleni. Zvláštní důležitost má svalová síla, která je vyvinuta při napnutí končetiny v kolenu. K dokonalému zvládnutí techniky kopů je nutné nejprve chápat jejich principy a dále je systematicky procvičovat.

  1. Ohnutí kolenaKopající končetinu zvedneme kolmo vzhůru s plně ohnutým kolenem, přičemž přesouváme váhu této nohy na kyčle. Zvládnutí tohoto pohybu, jenž má být proveden rychle a s lehkostí, je základní podmínkou pro uskutečnění silného a pružného kopu.

  2. Vykopnutí – neboli vystřelení nohy a napnutí nohy v kolenu

  u švihového kopu – např. mae-geri vytváří po zdvižení končetiny kolenní kloub osu švihového pohybu vpřed. Rozhodujícím faktorem je při tom rychlost švihu: bez patřičné rychlosti nemůže být kop dostatečně důrazný a pomalejším pohybem se rovněž snižuje rovnováha

  u přímého nárazového kopu se koleno ve zdvižené poloze prudce napne a vlastní úder nohou pak směřuje buď přímo vpřed nebo diagonálně vpřed, či směrem stranou nebo diagonálně stranou

  3. Pružná síla kyčlí a kotníku – U obou typů není samotná síla kopající končetiny postačující. Je třeba jí zvýšit o zapojenou pružnou sílu vytvářenou v kyčlích a v kolenu. Pro úspěšné provedení kopu musí být samozřejmě vytrénovány kotníky, aby dosáhly potřebné pevnosti.

  Gyaku mawashi geri obrácený kop obloukemgyaku mawashi geri

  – zatímco obvyklé mawashi geri směřuje k cíli po části kruhové dráhy kolem těla zvenčí dovnitř, gyaku mawashi geri se vede opačně
  – v obráceném kopu obloukem noha začíná před tělem a opisuje půlkruh ven k cíli
  – na podobných principech je založena činnost u obou kopů
  – stojnou nohu použijete jako osu, rotujte boky ve směru kopu a švihněte nohou k cíli
  – snažíte-li se kopnout příliš vysoko, pata stojné nohy se zvedne a váš kop bude slabý
  – nezaměřujte svůj útok výše, než na protivníkův solární plexus
  – tento kop by měli cvičit jen zkušenější žáci

  Hiza geri kop kolenem

  Mae geri keage – švihový kop vpřed

  – plně ohnuté koleno zdvihneme do výše prsou a vykopneme silným švihem
  – noha se pohybuje po stoupající obloukové dráze s kolenem jako osou pohybu
  – po zásahu ihned stáhneme kopající nohu směrem k vnitřní straně stojné nohy, přičemž dbáme na to, abychom zachovali rovnou polohu těla (trupu) a kyčlí
  – nejčastěji k úderu používáme bříško chodidla, lze ho však provést i prsty či nártem
  -pro útoky na obličej, bradu, hrudník je třeba vždy zaujímat čelní postavení vůči protivníkovi

   

  Mae geri kekomi přímý nárazový kop

  – úder bříškem chodidla  anebo patou provedeme prudkým napřímením končetiny v koleně při výchozí pozici se zdviženým kolenem

  – síla úderu vzniká s pohybem kyčlí vpřed při udržení pevné a vzpřímené polohy bederní páteře

  – užití je proto zejména vhodné pro kopy směřující dolů

  – cílovou oblastí jsou tudíž břišní oblast, rozkrok, stehna či holeně

   

  Mae tobi geri – kop ve skoku

  – tobigeri je silná technika, kterou je třeba provádět sebevědomě a směle
  – musíte vyskočit vysoko do vzduchu  a kopnout do cíle v nejvyšším bodě své dráhy
  – kop ve skoku zahrnuje dvě základní metody provedení
  1) se snažíte odrážet přední nohou a kop vedete zadní nohou
  2) se odrážíte zadní a kopete přední nohou
  – základním principem je provést kop vpřed při letu těla ve vzduchu

   

  Mawaschi geri obloukový kop
  – mawashi geri se používá k útoku na protivníka stojícího přímo před vámi
  – kopejte bříškem chodidla nebo nártem
  – kop může být uskutečněn jak přední tak i zadní nohou
  – kývněte nohou kolem vašeho těla ve velkém kruhu při útoku a rotujte pánví
  – kop proveďte švihnutím nohy zvenčí dovnitř
  – dráha nohy po oblouku má probíhat téměř vodorovně s podlahou
  – bříškem chodidla (nártem) zasahujeme obličej, šíji, hrudník nebo bok trupu protivníka

   

   

  Mawaschi hiza geri 

   

   

   

   

  Mikazuki geri vnější svislý kop
  – provádí-li protivník pokus o útok úderem, blokujte jeho předloktí při jeho přemístění vpřed a protiútočte vnějším svislým kopem do jeho břicha nebo slabin
  -tento kop se někdy používá jako kryt, např. když se protivník pokouší provést úder  na vaše těo, odkopněte jeho předloktí při tomto útoku stranou
  – k provedení tohoto krytu použijte chodidlo

   

   

  Ura mawashi geri je to obloukový kop z vnější strany dovnitř s přední, nebo zadní stranou chodidla bez otočení těla

   

   

   

   

  Uširo geri kekomi kop vzad

  – z čelného postavení provedeme přímý kop směrem vzad libovolnou nohou
  – v okamžiku nárazu na protivníka je nutné, aby postoj stojné nohy byl velmi pevný
  -kop je účinnou protiakcí proti útoku nebo pokusu o uchopení ze zadu
  – kop má směřovat na obličej, břišní oblast, rozkrok nebo dolní končetinu

   

  Yoko geri keage kyvadlový kop do strany¨

  -tento kop je vhodný k protiútoku proti napadení z boku, hrana nohy však může splnit i úlohu krytu proti útoku
  – k zásahu se používá vnější hrana nohy s využitím švihu vycházejícího z kolena zdviženého do výše prsou
  -kop míří na čelist, podpaží, žebra nebo rozkrok

   

   

  Yoko geri kekomi – přímý švihový kop se silnou prací boků
  – důležité pro správné provedení je to, aby lýtko jak při úderu, tak při zpětném pohybu se pohybovalo po stejné dráze
  – při nárazu paty nohy je nutné plně využít síly kyčlí, jakož i napnutí nohy v koleně
  – výchozí poloha kolena musí být co nejvyšší
  čím delší dráhu překoná noha při kopu, tím je kop silnější
  – kop míří na obličej, hrudník, břicho, bok trupu nebo stehna protivníka, jenž stojí po našem boku

   

  Yoko tobi geri – kop ve skoku