Seky-uči  

Při úderech dochází k natažení lokte a předloktí provádí úder ve směru své podélné osy. Naopak u techniky seků (uči) je úder veden kolmo k ose předloktí, když při ohýbání a napřimování předloktí je loket osou úderu. Kolem této osy se předloktí pohybuje s vytvářením půlkruhového pohybu. Tento pohyb je velmi rychlý a silný a využívá plně pákové síly lokte.

    Seky mohou být prováděny jak se sevřenou pěstí i s otevřenou rukou, jako jsou např. uraken-uči (úder-sek hřbetem ruky), kentsui-uči (sek kladivovou pěstí), shoto-uči (sek malíkovou hranou ruky neboli sek mečem).

    K zasažení soupeře může být používán také loket. V tom případě je celá horní končetina sevřena do ostrého úhlu a špička lokte míří na cíl. Tato technika je cenná zejména pro boj na krátkou vzdálenost, kdy došlo k určitému omezení volnosti pohybu paží, dolních končetin nebo těla anebo pokud jste napadeni a drženi ze zadu.

    Při tomto úderu je nejdůležitější složkou využití pákové pružnosti paže kolem ramene. Síla však nemá vycházet z ramene a pěst anebo prsty otevřené dlaně mají být pevně přitisknuty k sobě.Úder je veden širokým obloukem maximální rychlostí.

Haito-uči – sek palcovou hranou ruky

–  v haito se používá protilehlá strana ruky na rozdíl od malíkové hrany

–  úderová plocha se rozkládá od oblasti mírně pod základnou ukazováku k prvnímu kloubu palce

–  palcovou hranu lze využít stejně jako malíkovou

 

Kentsui-uči – sek kladivovou pěsti
– s využitím pákové síly lokte je sek veden po obloukové dráze buď horizontálně, nebo vertikálně
– je určen především jako protiútok vedený na pásmo hlavy, solar plexus anebo na boky těla

 

Mae empi-uči – úder loktem dopředu

–       pro provedení úderu pravým loktem je třeba přenést pravou pěst od pravé kyčle před levou prsní bradavku, celý pohyb je proveden v těsné blízkosti trupu

–       úder slouží k útoku na hruď nebo břišní pásmo čelně proti vám stojícího protivníka, zejména pokud se vás snaží uchopit a znehybnit ze zadu

–       úder je někdy také označován jako mae hiji-ate

 

Otoši empi uči – úder loktem směrem dolů

–       jakmile je protivník  stažen nebo hozen dolů na zem, udeřte shora, ne však silou lokte, ale silou celého těla

–       v momentě, kdy boky směřují dolů, poloha předloktí musí být vertikální a zvláštní pozornost by se měla věnovat stabilitě spodní části těla

–       protiútok tímto směrem může zasáhnout hlavu (obličej nebo zezadu) anebo trup protivníka

–       úder se též označuje jako otoši hiji-ate

 

Šuto-uči – sek malíkovou hranou
– stejně jako u úderu ruky je pružnost loketní páky a rotace předloktí a kyčlí rozhodující úspěch
– předloktí přetoč tak silně, aby se v momentu úderu dlaň dostala do opačné polohy
– útok může být veden ze vnitř ven anebo zvenku dovnitř
– když provádíš úder zevnitř ven, pak otáčej kyčlí opačným směrem, než vede úder
– pokud jde úder směrem dovnitř, pak kyčle rotují shodně s úderem
– rotační pohyb kyčlí musí být proveden vždy s úderem
– hlavním cílem seku jsou spánky, krk anebo bok trupu
– úder lze provést i palcovou hranou ruky

 

Tate empi-uči – úder loktem vzhůru
– aby byl úder účinný, musí být předloktí drženo u trupu, když je zdviháno do svislé polohy
– protože při tomto pohybu má horní část trupu tendenci se ohýbat, je nutno dbát na to, aby kyčle rotovaly ve vodorovné rovině (rovnoběžně s podlahou) a tělo tak zůstalo svislé
– pokročením dopředu s tímto úderem lze krýt čelní úder a současně provést protiútok na bradu nebo břicho protivníka

 

Tetsui-učikladivový úder pěstí

 

Uraken-uči – sek hřbetem pěsti
– s využitím pákové síly lokte je sek veden po obloukové dráze buď horizontálně, nebo vertikálně
– je určen především jako protiútok vedený na pásmo hlavy, solar plexus anebo na boky těla

 

Uširo-empi-uči – úder loktem vzad
– udeř loktem přímo dozadu, silně a rozhodně

– pěst se při úderu má dostat do polohy na boku našeho trupu

– cílem je protivníkova hruď nebo střední pásmo, zejména jako obrana proti uchopení ze zadu
– tento úder může být označován i jako ushiro hiji-ate

 

 

Yoko empi-uči – úder loktem stranou
– výchozí pozice je předloktí držené před hrudníkem, jehož se dotýká
– loket se pohybuje stranou,po přímce ve směru útoku
– pro úder se využívá síla celého těla
– tento úder se používá hlavně jako protiútok v situaci, kdy se vás protivník snaží uchopit ze strany anebo na tebe zaútočil zblízka
– cílem úderu je protivníkova hruď nebo boky jeho těla
– tento úder může být označován jako yoko hiji-ate

 

Yoko mawashi empi-uči – obloukový úder loktem
– jde o protiútok, který zahájíme po odražení čelního útoku
– pro úder pravým loktem začínáme z polohy pravé pěsti asi před pravou prsní bradavkou
– udeřím co nejsilněji a koordinuji loket s rotací kyčlí a pohybem celého těla vpřed
– může být označován i jako marši hiji-ate


Comments are closed.