• Category Archives Údery-cuki
 • No Title

  Posted on by Marta

  Údery-cuki

  Pokud je protivník přímo proti Vám, pak natažením paže svým úderem zasáhneme cíl klouby pěsti. V okamžiku úderu přitom pootáčíme předloktí směrem dovnitř.

  Pro tuto techniku používáme různé názvy, závisející na zamýšleném cíli úderu: přímý úder v horní oblasti – tj. obličej, hlava ( jodan choku-cuki), přímý úder na střední oblast (chudan choku-cuki) anebo na dolní oblast (gedan choku cuki)

  Aby úder mohl být proveden s požadovaným účinkem, je třeba zásadně dodržovat následující zásady:

  1. Správný směr

  – nejkratší spojnicí dvou bodů je přímka, která se používá k provedení úderu
  – v závěrečné fázi, kdy loket paže provádějící úder míjí bok těla, je třeba předloktí pootočit dovnitř

  2. Rychlost

  – nemá-li úder náležitou rychlost, nelze od něj očekávat výraznější účinek
  – k vyvinutí maximální rychlosti a tím i síly současně s pohybem paže provádějící úder vpřed stahuje opačnou paži kolem těla směrem vzad a tím spojíte účinnost obou se pohybujících pohybů

  3. Koncentrace síly

  – dobrý úder musí vycházet z flexibilního postoje a z toho, aby vynaložení síly nebylo křečovité – aby tedy do paže a ruky nebyla vkládána větší než přiměřená síla
  -úder má být proveden uvolněně a rychle, se soustředěním vší tělesné síly na moment nárazu
  – toto soustředění síly musí být zafixováno nacvičováním

  Age-cuki –tzv. zvedák age cuki

   úder směřuje od bederní oblasti vzhůru, přičemž pěst jde po půlkruhové dráze
  – využívá čelní stranu pěsti, zejména klouby ukazováku a prostředníku, a míří na obličej či bradu

   

  Awase-cuki – obouručný úder „U“age cuki

  – k úderu jsou využity obě pěsti: přímý úder (choku-cuki) je veden horní rukou směrem do obličeje, úder na tělo (ura-cuki) spodní rukou je veden na oblast žaludku

  – horní pěst je hřbetem vzhůru, dolní naopak

  -úder obou rukou je současný, přímo proti cíli s plným využitím tělesné hmotnosti

   

  Gyaku-cuki – úder ze zadní nohy

  – předsunutá noha je opačná, nežli pěst provádějící úder, tedy pokud máme předsunutou pravou nohu, úder provádí levá pěst

  –  úder se používá především pro protiútok, jehož sila spočívá v rotaci boků a v zapojení jejich svalů do úderu

  –  důležitá je rovněž výška kyčlí a jejich držení ve shodné výši

  –  pro zesílení síly úderu napneme zadní nohu a současně posuneme spodní část těla a své těžiště mírně v před

  –  efektivní nácvik vyžaduje, aby pohyb paží byl v podstatě řízen rotací kyčlí

   

  Hasami-cuki – obloukový dvojitý úder

  –    v pohybu vycházejícím z kyčlí opisují půlkruhové dráhy směřující zvenku ke středu

  –    pokud by se lokty příliš vzdálily od těla, síla úderu se ztratí

  –    úder obou pěstí na boky protivníka má být současný

   

  Heiko-cuki – paralelní (soupažní) úder

  –   směřuje na oblast žeber pod úrovní prsních bradavek

  –   využívá plně sílu těla a jde o přímý současný úder oběma předními hranami pěstí

   

  Kagi-cuki – úder hákem

  –   úder se provádí přední stranou pěsti a s paží ohnutou v lokti o 90°

  –   cíle ležící k nám bočně se zasahují pravoúhlým úderem

  –   při pokročení vpřed a útoku stranou pro provedení tohoto úderu mají boční svaly tendenci k uvolnění – je proto třeba dbát na to, aby byly udrženy v plném napětí

   

  Mawaši-cuki- obloukový úder

  –   útočí na obličej, stranu hlavy nebo bok těla

  –   přední strana pěsti stoupá z bederní oblasti v půlkruhovém pohybu

  –  aby se zamezilo přílišnému vzdálení opačného lokte od těla, je třeba dbát na synchronizaci pohybu paží s rotací kyčlí a opačným loktem se lehce dotýkat těla

   

  Oi-cuki– úder přední rukou

  -úder vychází z přirozeného anebo čelního postoje

  – vysuneme jednu nohu vpřed a současně s tím provedeme úder pěstí stejné ruky , jako je předsunutá noha

  – je třeba plně využít dynamiku natahující se podpůrné (zadní) nohy a příslušného pootáčení v kyčlích

  -pohyb nohy po podlaze má být plynulý a rychlý a pata se nesmí zvednout z podložky

   

  Šotei (teišo)- cuki – úder patou dlaně ruky

  –          používá se k odražení protivníkovy paže stranou nebo dolů, nebo také k velmi silnému útoku na protivníkovu bradu

   

  Ura-cuki– krátký přímý úder na tělo

  –  úder je veden přímo vpřed bez rotace předloktí s použitím čelních kloubů pěstí a s dlaní vytočenou vzhůru dovnitř

  –  cíl úderu může být obličej, střední pásmo anebo bok

  –  úder je slabý, pokud nejsou zapojeny a plně napjaty svaly na bocích

   

  Yama-cuki– široký dvojitý úder

  – jde o variantu awase-cuki

  – v poloplné pozici snížíme přední rameno a hlavu udržujeme mezi pažemi

  – lehce pokrčena v lokti směřuje horní paže obloukem k obličeji

  – spodní paže míří téměř přímo k žaludku a její loket je v pozici, kde se může opírat o bok těla

  –   současný úder obou pěstí, horní s dlaní dole a dolní s dlaní vytočenou nahoru

   

  Nagaši-cuki – úder vpřed spojený s úhybem

  –  provádí se z poloplného postoje s diagonálním posouváním vpřed nebo vzad

  –  síla vzniká z tohoto pohybu těla

  –   tato technika  je velmi vhodná pro kombinovanou akci obrany/krytu s následným útočným výpadem

   

  Kizami-cuki – úder přední rukou s vytočením ramene – bodnutí

  –   aniž pohneme přední nohou, provedeme bodavý úder prudkým napnutím paže se zapojením pohybu kyčlí a zadní nohy

  –   tento úder může sloužit jako technika k rozhodnutí boje, většinou se však používá jako akce k odpoutání pozornosti, po niž následuje další úder, kterým se zakončí náš útok ( oi-cuki, gyaku-cuki..)

   

  Ren-cuki – střídavé údery

  –   jsou to údery, které jsou prováděny v rychlém sledu střídavě levou a pravou pěstí s užitím oi-cuki nebo gyaku-cuki¨

  –  dva až tři údery každé pěsti

   

  Dan-cuki-opakované údery

  –  stejnou pěstí opakovaný úder několikrát za sebou s ohýbáním a napínáním paže v lokti

   

  Morote-cuki – obouruční úder

  toto je úder vedený současně oběma rukama, kdy jsou pěsti bud vedle sebe, nebo pod sebou