Údery-cuki

Pokud je protivník přímo proti Vám, pak natažením paže svým úderem zasáhneme cíl klouby pěsti. V okamžiku úderu přitom pootáčíme předloktí směrem dovnitř.

Pro tuto techniku používáme různé názvy, závisející na zamýšleném cíli úderu: přímý úder v horní oblasti – tj. obličej, hlava ( jodan choku-cuki), přímý úder na střední oblast (chudan choku-cuki) anebo na dolní oblast (gedan choku cuki)

Aby úder mohl být proveden s požadovaným účinkem, je třeba zásadně dodržovat následující zásady:

1. Správný směr

– nejkratší spojnicí dvou bodů je přímka, která se používá k provedení úderu
– v závěrečné fázi, kdy loket paže provádějící úder míjí bok těla, je třeba předloktí pootočit dovnitř

2. Rychlost

– nemá-li úder náležitou rychlost, nelze od něj očekávat výraznější účinek
– k vyvinutí maximální rychlosti a tím i síly současně s pohybem paže provádějící úder vpřed stahuje opačnou paži kolem těla směrem vzad a tím spojíte účinnost obou se pohybujících pohybů

3. Koncentrace síly

– dobrý úder musí vycházet z flexibilního postoje a z toho, aby vynaložení síly nebylo křečovité – aby tedy do paže a ruky nebyla vkládána větší než přiměřená síla
-úder má být proveden uvolněně a rychle, se soustředěním vší tělesné síly na moment nárazu
– toto soustředění síly musí být zafixováno nacvičováním

Age-cuki –tzv. zvedák age cuki

 úder směřuje od bederní oblasti vzhůru, přičemž pěst jde po půlkruhové dráze
– využívá čelní stranu pěsti, zejména klouby ukazováku a prostředníku, a míří na obličej či bradu

 

Awase-cuki – obouručný úder „U“age cuki

– k úderu jsou využity obě pěsti: přímý úder (choku-cuki) je veden horní rukou směrem do obličeje, úder na tělo (ura-cuki) spodní rukou je veden na oblast žaludku

– horní pěst je hřbetem vzhůru, dolní naopak

-úder obou rukou je současný, přímo proti cíli s plným využitím tělesné hmotnosti

 

Gyaku-cuki – úder ze zadní nohy

– předsunutá noha je opačná, nežli pěst provádějící úder, tedy pokud máme předsunutou pravou nohu, úder provádí levá pěst

–  úder se používá především pro protiútok, jehož sila spočívá v rotaci boků a v zapojení jejich svalů do úderu

–  důležitá je rovněž výška kyčlí a jejich držení ve shodné výši

–  pro zesílení síly úderu napneme zadní nohu a současně posuneme spodní část těla a své těžiště mírně v před

–  efektivní nácvik vyžaduje, aby pohyb paží byl v podstatě řízen rotací kyčlí

 

Hasami-cuki – obloukový dvojitý úder

–    v pohybu vycházejícím z kyčlí opisují půlkruhové dráhy směřující zvenku ke středu

–    pokud by se lokty příliš vzdálily od těla, síla úderu se ztratí

–    úder obou pěstí na boky protivníka má být současný

 

Heiko-cuki – paralelní (soupažní) úder

–   směřuje na oblast žeber pod úrovní prsních bradavek

–   využívá plně sílu těla a jde o přímý současný úder oběma předními hranami pěstí

 

Kagi-cuki – úder hákem

–   úder se provádí přední stranou pěsti a s paží ohnutou v lokti o 90°

–   cíle ležící k nám bočně se zasahují pravoúhlým úderem

–   při pokročení vpřed a útoku stranou pro provedení tohoto úderu mají boční svaly tendenci k uvolnění – je proto třeba dbát na to, aby byly udrženy v plném napětí

 

Mawaši-cuki- obloukový úder

–   útočí na obličej, stranu hlavy nebo bok těla

–   přední strana pěsti stoupá z bederní oblasti v půlkruhovém pohybu

–  aby se zamezilo přílišnému vzdálení opačného lokte od těla, je třeba dbát na synchronizaci pohybu paží s rotací kyčlí a opačným loktem se lehce dotýkat těla

 

Oi-cuki– úder přední rukou

-úder vychází z přirozeného anebo čelního postoje

– vysuneme jednu nohu vpřed a současně s tím provedeme úder pěstí stejné ruky , jako je předsunutá noha

– je třeba plně využít dynamiku natahující se podpůrné (zadní) nohy a příslušného pootáčení v kyčlích

-pohyb nohy po podlaze má být plynulý a rychlý a pata se nesmí zvednout z podložky

 

Šotei (teišo)- cuki – úder patou dlaně ruky

–          používá se k odražení protivníkovy paže stranou nebo dolů, nebo také k velmi silnému útoku na protivníkovu bradu

 

Ura-cuki– krátký přímý úder na tělo

–  úder je veden přímo vpřed bez rotace předloktí s použitím čelních kloubů pěstí a s dlaní vytočenou vzhůru dovnitř

–  cíl úderu může být obličej, střední pásmo anebo bok

–  úder je slabý, pokud nejsou zapojeny a plně napjaty svaly na bocích

 

Yama-cuki– široký dvojitý úder

– jde o variantu awase-cuki

– v poloplné pozici snížíme přední rameno a hlavu udržujeme mezi pažemi

– lehce pokrčena v lokti směřuje horní paže obloukem k obličeji

– spodní paže míří téměř přímo k žaludku a její loket je v pozici, kde se může opírat o bok těla

–   současný úder obou pěstí, horní s dlaní dole a dolní s dlaní vytočenou nahoru

 

Nagaši-cuki – úder vpřed spojený s úhybem

–  provádí se z poloplného postoje s diagonálním posouváním vpřed nebo vzad

–  síla vzniká z tohoto pohybu těla

–   tato technika  je velmi vhodná pro kombinovanou akci obrany/krytu s následným útočným výpadem

 

Kizami-cuki – úder přední rukou s vytočením ramene – bodnutí

–   aniž pohneme přední nohou, provedeme bodavý úder prudkým napnutím paže se zapojením pohybu kyčlí a zadní nohy

–   tento úder může sloužit jako technika k rozhodnutí boje, většinou se však používá jako akce k odpoutání pozornosti, po niž následuje další úder, kterým se zakončí náš útok ( oi-cuki, gyaku-cuki..)

 

Ren-cuki – střídavé údery

–   jsou to údery, které jsou prováděny v rychlém sledu střídavě levou a pravou pěstí s užitím oi-cuki nebo gyaku-cuki¨

–  dva až tři údery každé pěsti

 

Dan-cuki-opakované údery

–  stejnou pěstí opakovaný úder několikrát za sebou s ohýbáním a napínáním paže v lokti

 

Morote-cuki – obouruční úder

toto je úder vedený současně oběma rukama, kdy jsou pěsti bud vedle sebe, nebo pod sebou

 


Comments are closed.