• Category Archives Všeobecné pojmy
 • No Title

  Posted on by Marta

  Všeobecné pojmy

   BU válka, boj, válečný, bojový.

  BUSHI – (buši) válečník, bojovník, původní výraz pro příslušníka japonské vojenské šlechty – samuraje.

  BUSHIDO – (bušido) cesta válečníka, etický kodex bushi, tedy samurajů, který zdůrazňoval čest, odvahu, oddanost, povinnost a poslušnost.

  BUDO – (budó) doslova cesta boje, název pro japonská bojová umění, se zřetelem na duchovní význam cvičení, tedy protiklad k bujutsu, kde je hlavní zřetel kladen na bojovou účelnost. Nejznámějšími z nich jsou: judo, aikido, karatedo, kendo, iaido, jodo, kyudo, kobudo. V širším významu všechna japonská bojová umění, tedy jak budo, tak bujutsu. V nejširším přeneseném významu všechna bojová umění.

  BUJUTSU – (budžucu) doslova umění válečníka, umění boje, nejvýstižněji bojové dovednosti (umění ve smyslu dovednost), předchůdce budo, hlavní význam v bujutsu má účelnost bojových technik. Nejznámějšími z nich jsou: jujutsu, aikijutsu, kenjutsu, iaijutsu.

  BUGEI válečnictví, válečnické znalosti, jiný výraz pro bujutsu.

  BUJIN – válečník, doslova válečný člověk, jiný výraz pro bushi.

  BUKE válečnická rodina, válečnický klan.

  cesta, výraz používaný pro duchovní význam bojového umění.

  RYU – (rjů) škola, směr, styl.

  DÓJÓ – (dódžó) místo, kde se cvičí bojová umění, doslova místnost pro cestu.

  HONBU DOJO – (honbu dódžó) domovské dojo, tedy takové dojo, v kterém vyučuje vedoucí představitel daného stylu či školy.

  BUDOKAN centrum pro výuku budo.

  BUDOKA – ten kdo cvičí bojová umění, tedy budo.

  KARATEKA ten kdo cvičí karate.

   AIKIDOKA ten kdo cvičí aikido.

   JUDOKA – (džudoka) ten kdo cvičí judo.

   KENDOKA ten kdo cvičí kendo.

   NINJA – (nindža) adept ninjutsu.

  GI, DOGI – oblek na cvičení budo, lidově též nazývaný kimono.

   KARATEGI oblek na cvičení karate.

  JUDOGI – (džudogi) oblek na cvičení judo.

  OBI pás nošený ke gi.

  HAKAMA – široké plizované kalhoty, které se nosí v některých stylech bojového umění přes spodní kalhoty od gi.

  KYU – (kju) žákovský stupeň technické vyspělosti, označovaný barevnými pásy obi kromě černého.

  DAN mistrovský stupeň technické vyspělosti označovaný černým pásem.

  YUDANSHA – (judanša) nositel technického stupně dan.

  MUDANSHA – (mudanša) doslova bez danu (mu – nic), cvičenec který není nositelem stupně dan.

  RENSHI – (renši) nejnižší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal asistenta učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň šestý dan.

  KIOSHI – (kjóši) prostřední z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň sedmý dan.

  HANSHI – (hanši) nejvyšší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal mistra. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň osmý dan.

  SHIHAN – (šihan) mistr.

  SENSEI – (sensej) učitel, oslovení učitele – instruktora v bojovém umění.

  SEMPAI – (sempaj) asistent učitele, pomocný instruktor.

  KOHAI – (kohaj) tzv. mladší cvičenec, začátečník.

  KAMIZA čestné místo v dójó.

  SHINZA – čestné místo v dójó, zpravidla prezentované shintoistickým oltáříkem.

  ZANSHIN – (zanšin) bdělost, připravenost, stav bdělé mysli.

  KI vnitřní síla, duch, vnitřní energie člověka.

  KIME ohnisko, bod, zpevnění těla v závěru techniky a soustředění veškeré energie do tohoto jediného bodu.

  KIAI bojový výkřik.

  MAAI – (maaj) vzdálenost mezi soupeři.

  KIHON základní techniky.

  KIHON IDO – cvičení základní techniky v pohybu.

  KATA – forma, předem určená a přesně předepsaná forma nácviku.

  KUMITE – cvičení s partnerem, zápas.

  YAKUSOKU KUMITE – (jokusoku kumite) předem dohodnuté cvičení s partnerem, jsou dohodnuty techniky, případně způsob.

  JIYU KUMITE – (džijů kumite) volné, předem nedohodnuté cvičení s partnerem, volný zápas.

  KIHON KUMITE – základní kumite, tedy základní cvičeni s partnerem, může se jednat o kumite, kde jsou použity techniky v základní podobě, tedy ve formě kihon, nebo o kumite které tvoří základ daného stylu.

  IPPON KUMITE – kumite na jeden krok, tedy kumite jedinou akcí.

  KIHON IPPON KUMITE – základní kumite na jeden krok.

  GOHON KUMITE kumite na pět kroků, útočník provede pět útoků, obránce provádí pouze obranu a až při posledním protiútok.

  OKURI KUMITE – kumite kdy útočník provede útok, obránce provede protiútok a útočník na něj opět reaguje s obranou a protiútokem.

  HAPPO KUMITE kumite proti více útočníkům.

  RANDORI – cvičení s partnerem, zápas, jiný výraz pro jiyu kumite.

  SHIAI – (šaj) utkání, soutěžní zápas.

  SUN DOME – zastavení útoku těsnš před cílem

  BUNKAI aplikace technik se soupeřem v kata.

  EMBUSEN – linie pohybu, půdorys v kata

  MAE – dopředu.

  YOKO – (joko) stranou.

  USHIRO – (uširo) dozadu.

  MIGI pravý, vpravo.

  HIDARI – levý, vlevo.

  GYAKU – (gjaku) opačný, protilehlý.

  IRIMI – vstup do soupeře, pohyb směrem dovnitř.

  SUWARI v kleče, v sedě.

  SEIZA – (sejza) sed klečmo na patách.

  REI – (rej) pozdrav prováděný úklonou.

   SENSEINI REI pozdrav učiteli.

  SHOMENNI REI – pozdrav čelnímu, tedy čestnému místu.

  SHINZANI REI – pozdrav shinze, tedy čestnému místu v dójó.

  OTAKANI REI – vzájemný pozdrav s partnerem.

  RICU REI – pozdrav v postoji.

  ZA REI pozdrav v sedu klečmo na patách.

  TORI ten který provádí techniku, ten kdo útočí.

  BOGYO – obrana.

  KOKYU HO – (kokju hó) dechová cvičení.

  MISOGI doslova duševní pročištění, očistné meditační a dechové cvičení.

  NOGARE – způsob dýchání, dechové cvičení, jiné než ibuki.

  IBUKI – způsob dýchání, dechové cvičení k rozvoji energie těla.

  TEGATANA – takzvaná mečová ruka, malíková hrana ruky a předloktí používaná v boji obdobně jako meč.

  TAMESHI VARI – přerážecí test, přerážení předmětu úderem, nebo kopem.

  TAMESHI GIRI sekací test, přeseknutí předmětu mečem, testování mečů sekacím testem.

  TATAMI žíněnka na cvičení, původně rohože z rýžové slámy.

  MAKIWARA úderové prkno, sloužící k nácviku úderů.